Ledoux Investment

Investerar i svenska fastigheter

Ett investmentbolag med fokus på fastigheter

Ledoux Investments huvudfokus är att förvärva och äga bostadshyres-fastigheter som ger stabila kassaflöden samt god värdeökning över tid. Vårt fokus är investeringar på den svenska fastighetsmarknaden som de senaste årtiondena haft en stabil utveckling.

Ledoux Investments affärsfilosofi bygger på effektivisering i alla led i kombination med ett aktivt ägarskap. Vi fokuserar på djupa analyser vid val av ort och förvärv av fastigheter, kostnadseffektivisering i alla led samt optimering av samtliga investeringar i portföljen.

 

Möjlighet till direktinvesteringar i svenska fastigheter

Ledoux Investment möjliggör för investerare att få direkt allokering mot en attraktiv och stabil marknad som vanligtvis är svår att få exponering mot på grund av de ekonomiska, juridiska och administrativa hinder som uppstår vid direktinvesteringar i fastigheter.

Ledoux Investment erbjuder direktinvesteringar i svenska fastigheter som ger investeraren en diversifiering mot aktierelaterade innehav samt stabila och löpande kassaflöden i form av ränteutbetalningar eller utdelningar.