Styrning & Bolagsstruktur

Styrning och bolagsstruktur

Ledoux Investments styrning skall genomsyras av god etik och moral samt sträva efter en transparent kommunikation till bolagets intressenter via bolagets Investor Relations sida samt årliga arrangemang för samtliga investerare. 

 

Ledoux Investment AB ägs till 90% av Zaree Group AB och 10% av Erdhage Holding AB. Zaree Group ägs till 100% av Ledoux Investments ordförande Moses Zaree och Erdhage Holding ägs till 100% av Ledoux Investments VD Henrik Erdhage. 

Ledoux Investments investerare, vilka förmedlas via Zaree & Partners, tillför kapital genom obligationer, aktier och övriga värdepapper. Ledoux Investment tillför detta kapital tillsammans med bankfinansiering på ett effektivt sätt till innehavsbolagen (Ledoux Fastighet X). Innehavsbolagen använder i sin tur detta kapital till förvärv av fastighetsbolag/fastigheter, förädling och investeringar. Ägare och investerares avkastning skapas via ränteutbetalning och utdelningar samt realisationsvinster från innehavsbolagen.

 

Övergripande organisations- samt ägarstruktur

Ordförande samt grundare Moses Zaree äger 100% av Zaree Group AB som äger 90% av Ledoux Investment AB

VD:n samt grundaren Henrik Erdhage äger 100% av Erdhage Holding AB som äger 10% av Ledoux Investment AB

LDX_övergripande_organisations-_samt_ä

Finansiering

Obligationer, Aktier, Preferensaktier etc.

Zaree Group AB

Zaree & Partners AB

Erdhage Holding AB

Ledoux Investment AB

Ledoux Fastighet X

Ledoux Fastighet XX

Avkastning

Utdelning, Ränta samt Realisationsvinster

Zaree & Partners tillhandahåller tjänsten Investerar Relationer

Förvärv av fastighetsbolag för att vidare förädla samt optimera

Tillsammans med externa investerare finansieras Ledoux Investments tillväxt

Tack vare de höga driftnetton och ett gott arbete i förädlingen kan vi möjliggöra en stabil utdelning eller ränta men även en god realisationsvinst vid försäljning av fastigheter

Ordförandet har ordet

"Vår verksamhet bygger på en symbios av intressen som går mellan oss som en aktiv förvaltande ägare och våra investerare, bank samt andra viktiga partners som möjliggör att den långsiktiga visionen för Ledoux Investment kan förverkligas."

Kontakta mig om du vill veta mer!

 

moses.zaree@ledouxinvestment.se

1 Moses Zaree.jpg

Moses Zaree

Ordförande och CIO