Ledoux

Fastigheter

Vi skapar möjlighet att på ett enkelt sätt göra direktinvesteringar i fastigheter 

Ledoux Investment är för dig som söker en placeringsmöjlighet i fastigheter som vanligtvis är svårtillgänglig för allmänheten, då det krävs stora kapitalinsatser och hög kompetens. Vi ger dig som investerare möjlighet till att äga en portfölj av fastigheter för att uppnå en riskspridning genom direktinvesteringar i svenska fastigheter i ett svenskt investmentbolag.

 

Att investera i investmentbolaget, Ledoux Investment, innebär att det inte tillkommer några förvaltningsavgifter eller dylika avgifter som vanligtvis en fond med samma inriktning tar som kompensation för fondens utgifter. Ledoux Investment är en kostnadseffektiv lösning där investerarkapital används för förvärv, förvaltning och förädling av fastigheter.

Ledoux Investment startar sin resa i form av förvärv av ett befintligt fastighetsbolag (Ledoux Fastighet X) med målsättningen att snabbt göra ytterligare förvärv i fastighetsbolaget. Ledoux Investment har mycket goda förutsättningar för att skapa en stabil och god årlig totalavkastning mellan 8 - 10 procent men med målsättningen att den årliga totalavkastningen ska överstiga 10 procent.

 

VD om Ledoux Investments strategi och mål

"Genom att analysera och optimera scanningen av orter och fastigheter med goda förädlingsmöjligheter skapar vi goda förutsättningar för högre avkastning än konkurrenterna. Vi är övertygade om att Ledoux Investment kommer att vinna mark och växa till ett börsnoterat fastighetsinvestmentbolag."

Du är varmt välkommen att kontakta mig!

 

henrik.erdhage@ledouxinvestment.se

Henrik Erdhage

Ledamot och CEO, CFO

 
Gray%20Structure_edited.jpg

Revisor

Ledoux Investments styrelse har beslutat att bolaget alltid skall arbeta efter en transparent kommunikation till dess ägare samt investerare för att bibehålla en långsiktig relation. Bolaget kommer att tillsätta en extern revisor när Ledoux Investment når ett substansvärde på lägst 100M SEK (ett hundra miljoner svenska kronor) med ett lägsta driftnetto på 12M SEK (tolv miljoner svenska kronor).

En extern revisor ska granska investmentsbolaget och dess innehavsbolags bokföring och redovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. En extern revisor väljs vid aktuell bolagsstämma. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i årsredovisningen för bolaget när tillsättning av revisor blir aktuellt.

Få mer information om Ledoux Investment genom att bläddra genom informationsrutan för att ta del av information om bolagets Revisorer, Bolagsstyrning, Styrelse och ledning samt Finansiell kalender.